School Board Members

Chad Heard - Board Chair

Board term January 2021-December 2024

Carrie Nelson - Vice Chair

Board term January 2019 - December 2022

Krista Pell - Treasurer
kpell@lyle.k12.mn.us
Board term January 2019 - December 2022


David Frank - Clerk
dfrank@lyle.k12.mn.us
Board term January 2019-December 2022


Carl Truckenmiller 

Board term January 2021 - December 2024

Janelle "Nellie" Wollenburg 
jwollenburg@lyle.k12.mn.us
Board term July 2021 - December 2024